Za mało mieszkańców, aby był okręg

28 07 2010

Poniżej fragment artykułu z Dziennika Polskiego, uchwała Rady Gminy i fragment protokołu z kwietniowej sesji. Sprostowanie do błędnych informacji podanych wcześniej na stronie Dąbrowy Szlacheckiej: punkt wyborczy (obwodowa komisja wyborcza) w Dąbrowie Szlacheckiej  zostaje, zmianą jest likwidacja okręgu wyborczego w Dąbrowie Szlacheckiej, na rzecz powiększenia okręgu wyborczego w Wołowicach, tworząc wspólny okręg wyborczy. Praktyczną konsekwencją tej zmiany jest zmniejszenie szans na radnego z Dąbrowy Szlacheckiej, gdyż wspólny okręg wyborczy posiada tylko 2 mandaty, zaś mieszkańcy Wołowic stanowią ponad 2/3 wszystkich mieszkańców okręgu wyborczego nr 3 w Gminie Czernichów. Sytuację może poprawić tylko nagły przyrost liczby mieszkańców Dąbrowy Szlacheckiej i/lub Wołowic – powrót okręgu i/lub powiększenie liczby mandatów.

WYBORY SAMORZĄDOWE. Radni gminy Czernichów uchwalili o jeden okręg wyborczy mniej w jesiennych wyborach do samorządu. Zlikwidowano okręg w Dąbrowie Szlacheckiej, którą przyłączono do Wołowic.
Radni dostosowali się do zaleceń Teresy Rak, komisarz wyborczej w Krakowie z marca tego roku. Po przeliczeniu liczby mieszkańców w poszczególnych okręgach wyborczych w stosunku do normy przedstawicielskiej w gminie, okazało się, że Dąbrowa Szlachecka nie ma odpowiedniej liczby wyborców i nie może stanowić odrębnego okręgu. Dlatego komisarz zaleciła wprowadzenie zmian i przyłączenie Dąbrowy Szlacheckiej do okręgu w Wołowicach. Nie zgadza się z tym radny Marian Dudek, radny z Dąbrowy Szlacheckiej, widzący inne rozwiązanie i wprowadzenie zmian tylko tam, gdzie stwierdzono nieprawidłowości. Przeciwko utworzeniu okręgu z Wołowicami protestuje grupa mieszkańców tej wioski. Marian Dudek wczoraj w rozmowie z Dziennikiem Polskim, nie chciał jeszcze wypowiadać się w tej sprawie, bo trwa sprawdzanie czy przy podejmowaniu uchwał w 2002 roku i w ubiegłym tygodniu o okręgach wyborczych nie popełniono błędu. Jego zdaniem pojedynczy okręg w Dąbrowie Szlacheckiej powinien zostać zachowany i należy rozdzielić też okręgi składające się z dwóch miejscowości. Domaga się tego kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców Przegini Duchownej, stanowiącej okręg z Czułówkiem. W liczącej dwanaście wiosek czernichowskiej gminie, po wprowadzonej zmianie, będzie ostatecznie dziewięć okręgów wyborczych w Czernichowie (2 mandaty), Czułówku z Przeginią Duchowną (2 mandaty), Kamieniu (2), Kłokoczynie z Przeginią Narodową (1), Nowej Wsi Szlacheckiej (1), Rusocicach (1), Rybnej (3), Wołowicach (2), Zagaciu (1).

więcej w Dzienniku Polskim – piątek 07.05.2010 oraz fragment w Orce – maj 2010

Uchwała nr L/594/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału gminy Czernichów na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Data: 2010-04-30, Numer: 594, Kadencja: 2006 – 2010

Uchwała nr L/594/10

Rady Gminy Czernichów

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie podziału gminy Czernichów na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Na podstawie art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Czernichów na wniosek Wójta uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału Gminy Czernichów na okręgi wyborcze.

§ 2

Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

2. Zobowiązuje się Wójta do niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie

§ 4

Traci moc uchwała Nr L/365/02 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 maja 2002 roku w sprawie podziału Gminy Czernichów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały

nr L/594/10

Rady Gminy Czernichów

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Podział gminy Czernichów

na okręgi wyborcze

w wyborach do Rady Gminy Czernichów

Numer okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu
1 sołectwo Czernichów

2
2 sołectwo Czułówek

sołectwo Przeginia Duchowna

2
3 sołectwo Dąbrowa Szlachecka

sołectwo Wołowice

2
4 sołectwo Kamień

2
5 sołectwo Kłokoczyn

sołectwo Przeginia Narodowa

1
6 sołectwo Nowa Wieś Szlachecka

1
7 sołectwo Rybna

3
8 sołectwo Zagacie

1
9 sołectwo Rusocice

1

Protokół nr L/10 z sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 30 kwietnia 2010 r. (fragment)

Ad. 8. IV.

Wójt zapoznał zebranych ze stanowiskiem komisarza wyborczego dotyczącego podziału gminy na okręgi wyborcze. Te informacje zostały przekazane już na marcowej sesji, potem wpłynęły pisma mieszkańców sołectwa Dąbrowa Szlachecka zawierające propozycje podziału innego, niż sugerowany przez komisarza. Pisma i propozycje zostały przeanalizowane i w sprawie tych propozycji wpłynęło stanowisko Komisarza Wyborczego. Przedłożony został projekt będący wynikiem sugestii komisarza wyborczego. Był ten temat poruszany na komisji merytorycznej. Wpłynął też wniosek mieszkańców Przegini Duchownej z wnioskiem o wydzielenie okręgu wyborczego, czyli pozostawienie samodzielnego okręgu dla Przegini Duchownej. Wójt poinformował, że w dniu wczorajszym wpłynęła drogą elektroniczną informacja podpisana przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej i jest odpowiedzią na wniosek Przegini Duchownej. Wójt odczytał treść pisma. (pismo PKW stanowi załącznik nr 14)

(Korespondencja w sprawie zmiany okręgów wyborczych stanowi załącznik nr 15 do protokołu.)

Przewodniczący rady poinformował, że komisarz wyborczy wyszedł z propozycją, aby przyłączyć Dąbrowę Szlachecką do miejscowości Wołowice i dać na ten wspólny okręg dwa mandaty. Pojawiły się różne, inne propozycje, które zostały które zostały przez Państwową Komisję Wyborczą odrzucone. Propozycja innych zmian została zaopiniowana przez PKW negatywnie, za to została zaopiniowana pozytywnie uchwała o połączeniu Dąbrowy Szlacheckiej z Wołowicami. Komisja Administracyjno – Statutowa wyszła z propozycją, aby przygotować projekt uchwały zgodny z sugestią pani komisarz. Międzyczasie pojawiły się różne inne propozycje podziału gminy na okręgi, które nie do końca są zgodne z prawem.

Przewodniczący rady poprosił o opinię Komisji Administracyjno – Statutowej.

Przewodniczący Komisji Administracyjno – Statutowej radny Marian Paszcza powiedział, że sprawa podziału gminy na okręgi wyborcze była omawiana na dwóch posiedzeniach. Na poprzednim posiedzeniu mając stanowisko komisarza komisja zawnioskowała, aby wójt wystąpił z projektem uchwały zgodnym ze stanowiskiem komisarza wyborczego. Między czasie wpłynął wniosek mieszkańców Przegini Duchownej, która chciałaby mieć możliwość wyboru jednego radnego. Przeanalizowane zostały przez komisję wszelkie możliwości. Przypomnieliśmy sobie sytuację, kiedy ustalane były te okręgi wyborcze. Wtedy zmniejszona w 2002 roku został w gminie Czernichów liczba radnych z 22 na 15. Faktem jest, że obowiązująca w tej chwili uchwała o takim podziale została podjęta wskutek uchylenia przez wojewodę lub komisarza wyborczego wcześniejszej uchwały. Po zapoznaniu się z sytuacją na komisji pojawił się wniosek zmiany podziału w ten sposób, aby Czułówek włączony był do miejscowości Rybna, Przeginia Duchowna miałaby jeden mandat i Dąbrowa Szlachecka miałaby 1 mandat. Jeżeli chodzi o reprezentatywność daje bardzo podobny efekt jak uchwałą proponowana, niemniej jednak ona w tej przedstawionej nowej wersji zmieniałaby trzy okręgi. Radny stwierdził, że rada może podjąć uchwałę, ale nie wiadomo jak to się ma pod względem prawnym. Propozycję takiego podziału komisja zgłasza jako poprawkę do projektu uchwały i stawia pod rozwagę.

Przewodniczący rady zapytał radnego, czy członkowie komisji zostali poinformowani o negatywnym stanowisku Komisarza do proponowanego przez komisję podziału.

Radny Marian Paszcza odpowiedział, że była tylko pozytywna opinia pani Komisarz do projektu pana wójta.

Przewodniczący rady zwrócił uwagę, że od jakiegoś czasu rada stara się o to, aby uchwały nie były uchylane przez organy nadzoru. Sołectwo Dąbrowa Szlachecka przedłożyła taką propozycję podziału do pani Komisarz i pani Komisarz odpowiedziała, że taki podział nie wchodzi w rachubę, bo jest niezgodny z prawem.

Radny Marian Dudek powiedział, że przeanalizował od roku 2002 do tej pory, jaka była norma przedstawicielska i ostatnia uchwała podjęta w 2002 roku jest nie zgodna z ordynacją. Podział na okręgi jest nieprawidłowy. Po przeanalizowaniu liczby mieszkańców okazało się, że Wołowice już w 2002 roku powinny mieć dwa mandaty. Efekt nie przydzielenia Wołowicom tych dwóch mandatów powoduje, że Dąbrowa Szlachecka ponosi tego konsekwencje. Jest pytanie czy działanie w obliczu uchwały niezgodnej z ordynacją skutkuje dzisiaj tym, że mamy dzisiaj taką sytuację. Radny stwierdził, że jest jeszcze czas spokojnie się zastanowić i poinformował, że umówił się na spotkanie z panią komisarz. Z wcześniejszej rozmowy z panią komisarz wynika, że taki stan, taki podział w gminie Czernichów zastała i wcale nie jest powiedziane, że ma być inaczej. Radny stwierdził, że łatwo jest podjąć uchwałę, ale trzeba to wszystko jeszcze raz przeanalizować i dowiedzieć się, dlaczego wtedy do złamania ordynacji wyborczej i dzisiaj nie jest czas, żeby pochopnie podejmować decyzję.

Przewodniczący rady odpowiedział, że przedłożony projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisarza Wyborczego, a rada gminy musi bazować na faktach, które są na piśmie. Jest też opinia radcy prawnego pani Sylwii Sieńko – Smaga zbieżna z opinia komisarza, są też inne dokumenty. Rada gminy została wybrana po to, aby czasem podejmować różne trudne decyzje. Były już wcześniej podobne sytuacje i łączone były miejscowości w naszej gminie – Kłokoczyn z Przeginią Narodową i Czułówek z Przeginią Duchowną. Komisarz nie dopatrzył się problemu innych miejscowości, tylko Dąbrowy. Już od jakiegoś czasu spływały przed wyborami pisma z pytaniem, czy planujemy zmiany w okręgach wyborczych i nigdy tego nie robiliśmy. Dzisiaj mamy projekt uchwały i poprawka wnoszona przez komisję nie do końca jest zgodna z prawem.

Radny Marian Paszcza stwierdził, że w piśmie do sołtysa Dąbrowy Szlacheckiej nie ma odniesienia do propozycji, którą składa dzisiaj komisja i nie ma sprzeciwu. Na posiedzeniu komisji również radna Zofia Grzywa podnosiła kwestie, że podział na okręgi nie do końca jest satysfakcjonujący.

Radna Ewa Kryńska zapytała, czy uchwała musi być podjęta na tej sesji czy jest jeszcze czas.

Radny Marian Dudek zadał pytanie radcy prawnemu urzędu, czy analizowany był ten poprzedni podział pod względem zgodności z ordynacją wyborczą.

Radca prawny Sylwia Sieńko – Smaga odpowiedziała, że podział w 2002 roku był niezgodny z prawem, ale nie tylko w zakresie Wołowice, ale również w zakresie Dąbrowy Szlacheckiej. Bo zgodnie z prawem Wołowice w 2002 roku powinny mieć dwa mandaty, a Dąbrowy Szlacheckiej jako odrębnego okręgu nie powinno być. W pozostałym zakresie ten podział był zgodny z prawem. Nawet wtedy, gdyby wrócić – tak jak proponuje radny Marian Dudek – do podstawowej zasady, że okręg wyborczy to sołectwo i powrócić do ponownego dzielenia gminy na okręgi wyborcze, czyli przyłączania, to nic nie zmieni się w tym zakresie, że nie ma Kłokoczyna, nie ma Czułówka i nie ma Dąbrowy Szlacheckiej. Jakkolwiek by to liczyć inaczej podzielić się tego nie da.

Radny Zdzisław Frąc zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji.

Radny Marian Dudek zgłosił wniosek przeciwny o wycofanie projektu uchwały do komisji i ponowne przeanalizowanie przez prawników.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Mariana Dudka o wycofanie projektu uchwały do komisji.

W trakcie głosowania obecnych było 13 radnych.

„za” przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, „przeciw” – 7 radnych, „wstrzymało się od głosu” 2 radnych.

Wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Administracyjno – Statutowej o zmianę w załączniku do projektu uchwały polegającą na połączeniu w jeden okręg sołectw Rybna i Czułówek z 3 mandatami, pozostawienie Przegini Duchownej z 1 mandatem, Dąbrowy Szlacheckiej z 1 mandatem i Wołowic z 2 mandatami.

W trakcie głosowania obecnych było 13 radnych.

„za” przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, „przeciw” 7 radnych, „wstrzymało się od głosu” – 0

Wniosek nie został przyjęty.

Radny Marian Dudek zażądał na piśmie opinii prawnej dotyczącej zgodności z prawem uchwały z 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze czy udzielenie odpowiedzi podział na okręgi był wówczas prawidłowy.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie „Podziału gminy Czernichów na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym”.

W trakcie głosowania obecnych było 13 radnych.

„za” przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, „przeciw” 5 radnych, „wstrzymał się od głosu” 1 radny.

Uchwała została przyjęta (załącznik nr 16)

Wikipedia: Okręgi wyborcze


Opcje

Info

1 Odpowiedź do “Za mało mieszkańców, aby był okręg”

28 07 2010
admin (22:49:25) :

Spór o liczbę okręgów wyborczych w Wieliczce

Komisarz wyborcza Teresa Rak nie zgadza się na podział gminy Wieliczka na okręgi wyborcze, zaproponowany przez samorząd.

W zeszłym roku liczba mieszkańców gminy Wieliczka wzrosła na tyle, że w tegorocznych wyborach samorządowych wojewoda przyznał gminie 11 mandatów. Mimo że to więcej o tylko jeden mandat niż w poprzednich wyborach, gmina musi zostać podzielona na okręgi wyborcze. Wszystko dlatego, że zgodnie z prawem gminy, którym przysługuje więcej niż 10 mandatów, nie mogą być jednym okręgiem i muszą zostać podzielone na kilka mniejszych.

– Przeprowadziliśmy konsultacje społeczne i zaproponowaliśmy podział gminy Wieliczka na trzy okręgi: północ, południe i Wieliczka miasto. Mieszkańcy naszej gminy nie zgłosili żadnych zastrzeżeń – wyjaśnia starosta wielicki Jacek Juszkiewicz. – W ten sposób mieszkańcy będą głosowali na kandydatów ze swojej okolicy, a więc takich, których lepiej znają. Naszym zdaniem dokonany w ten sposób wybór będzie bardziej racjonalny i lepiej przysłuży się społeczności lokalnej.

Na taki podział nie zgadza się jednak komisarz wyborcza z Krakowa Teresa Rak. Jej zdaniem gmina powinna zostać podzielona na dwa, a nie trzy okręgi wyborcze. W postanowieniu komisarz pisze, że gmina powinna być jednolitym okręgiem wyborczym, a przypadek Wieliczki jest wyjątkiem. Liczba mandatów jest na tyle duża, aby podzielić gminę na mniejsze okręgi, ale ich liczba, zdaniem komisarz, powinna być ograniczona do minimum. – Podział gminy na większą od niezbędnej liczbę okręgów stanowi naruszenie ordynacji wyborczej – czytamy w postanowieniu.

– To nieporozumienie – uważa Andrzej Masny, radny klubu Przyjazny Powiat. – Po przeliczeniu mieszkańców Wieliczki otrzymaliśmy pismo od pani komisarz, która poleciła nam podzielić gminę na okręgi wyborcze. W ordynacji wyborczej wyraźnie zapisano, że wolno dzielić gminę na dwa lub więcej okręgów, a więc także na trzy. Moim zdaniem decyzja pani komisarz jest czysto uznaniowa i w wyborach premiuje duże ugrupowania.

Z oceną komisarz nie zgadzają się lokalni politycy. – Podział gminy na trzy okręgi wyborcze z powodzeniem sprawdza się w wielu innych polskich miastach i nie został przez nikogo zakwestionowany – mówi starosta Juszkiewicz. – Pani komisarz dała nam czas do 12 sierpnia na zmniejszenie liczby okręgów. Nie zamierzamy niczego zmieniać, zaskarżyliśmy już jej decyzję do Państwowej Komisji Wyborczej.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kraków – środa 28.07.2010

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>