Twój czas – Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych osób w Gminie Czernichów

21 02 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie ogłasza I etap rekrutacji  do udziału w projekcie  „Twój czas – Program aktywizacji  społeczno-zawodowej bezrobotnych osób w Gminie Czernichów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba miejsc: Grupa I – 20 osób, Grupa II – 8 osób

Czas trwania projektu w 2011r. –  01.01.2011 – 31.12.2011

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

z terenu gminy Czernichów, korzystające z pomocy społecznej, bezrobotne, nie pracujące w wieku aktywności zawodowej, pracujące ale zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby traktowane jako otoczenie osób wykluczonych, w przedziale wiekowym pomiędzy 18-58 rokiem życia.

Warunkiem dodatkowym przy rekrutacji do Grupy II jest  udział w projektach realizowanych przez Ośrodek w 2008, 2009 lub w 2010 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są  w pokoju nr 114

Osoby odpowiedzialne za przebieg rekrutacji :

Danuta Buczek, Maria Wrona, Wiesława Tałach

Dodatkowe informację na temat  Projektu można uzyskać  pod tel. 012 270 21 57 lub poprzez  osobisty kontakt z każdym pracownikiem Ośrodka.

Rekrutacja trwać będzie do 4.03.2011r.

Do dnia 11.03.2011r. zostanie ustalona ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie a osoby zostaną powiadomione telefonicznie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kwestionariusz rekrutacyjny do pobrania na stronie internetowej oraz w siedzibie Ośrodka.

„TWÓJ CZAS – PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH OSÓB W GMINIE CZERNICHÓW”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Twój czas – Program aktywizacji społeczno-zawodowej

bezrobotnych osób w Gminie Czernichów”

Gmina Czernichów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób bezrobotnych poprzez stworzenie możliwości nabycia umiejętności niezbędnych w poszukiwaniu pracy.

Grupą docelową projektu systemowego są osoby długotrwale bezrobotne zameldowane na terenie gminy Czernichów, korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.

W celu realizacji projektu zostały zaplanowane następujące zadania:

Zad.1 – Aktywna integracja

– zawarcie i realizacja kontraktów socjalnych

– jednodniowy wyjazd integracyjno – rekreacyjno – motywujący dla uczestników projektu

– warsztaty integracyjno – motywujące

– kurs komputerowy

– szkolenie wzmacniające wiarę w siebie

– trening kompetencji społecznych

– indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

– szkolenie z zakresu kreowania własnego wizerunku

– szkolenie z zakresu zarządzania budżetem domowym

– składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób biorących udział w projekcie

– warsztaty z zakresu układania kwiatów i dekorowania wnętrz

– podsumowanie odbytych zajęć, rozdanie certyfikatów

Zad.2 – Praca socjalna

realizowana przez 6 pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zad.3 – Zasiłki i pomoc w naturze

wsparcie finansowe dla osób biorących udział w projekcie.

Zad.4 – Zarządzanie projektem

Realizowane przez Zespół Projektowy w składzie:

Kierownik Projektu – Kierownik GOPS

Koordynator Merytoryczny – umowa zlecenie

Specjalista ds. rozliczeń – umowa zlecenie

Administrator serwisu informacyjno-promującego – umowa zlecenie

Zad.5 – Promocja projektu

przygotowanie materiałów informacyjnych i aktualizacja strony internetowej o realizowanym projekcie

zamieszczenie w bezpłatnej prasie lokalnej artykułu promującego projekt

wykonanie i umieszczenie na pomieszczeniach GOPS tabliczek informacyjnych o realizacji projektu PO KL

wykonanie plakatów informacyjnych o realizowanym projekcie systemowym w ramach PO KL

wykonanie nalepek z logo EFS

Organizacja konferencji podsumowującej.

Uczestnicy w ramach projektu mają zapewniony transport, catering oraz niezbędne materiału pomocne w szkoleniach.

Źródło – Serwis Informacyjny Gminy Czernichów http://www.gops.czernichow.pl/


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>