Nowe stawki za wodę i ścieki

6 09 2012

Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Czernichowie  uprzejmie  informuje  wszystkich odbiorców,  że  na  podstawie  art.  24  ust.  8  Ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) od dnia 1 września 2012 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Czernichów.

W SKRÓCIE:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

1) Cena za 1 m3 dostarczanej wody: 4,10 zł/m3
2) Stawka opłaty abonamentowej: 3,07 zł/odbiorcę/m-c
3) Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: 4,90 zł/m3

Przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

1. Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego: 245,60 zł/przyłączenie
2. Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia kanalizacyjnego: 245,60 zł/przyłączenie
3. Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego w tym samym czasie: 474,60 zł/przyłączenie

Przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1. Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 0,028 zł/m3

*Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Sposób wyliczania faktury VAT:
1. Ilość m3 wody i/lub ścieków mnoży się przez ich cenę jednostkową netto.
2. Ilość miesięcy objętych fakturą mnoży się przez stawkę opłaty abonamentowej.
3. Podane wartości stanowią wartość sprzedaży netto.
4. Do wartości sprzedaży netto oblicza się kwotę podatku VAT wg. Stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie 8%).
5. Do wartości sprzedaży netto dodaje się kwotę podatku VAT i uzyskuje się wartość sprzedaży brutto.


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>