Jest nowy podział gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze, ale…

10 12 2012

Jak sygnalizowaliśmy we wrześniowym numerze Orki, nowy Kodeks  wyborczy  zobowiązał rady wszystkich  miast  i  gmin do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze zgodnie ze znowelizowanymi przepisami.

Podział  ten,  w  naszym  przypadku, uwzględniać ma dwa podstawowe  kryteria  –  granice  sołectw oraz  jednolitą  normę  przedstawicielstwa, obliczoną przez podzielenie liczby mieszkańców  gminy  przez  liczbę  radnych  wybieranych  do  danej  rady.  Aby utworzyć w gminie Czernichów 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, należało  największe  miejscowości  podzielić  na  2,  a  nawet  na  3  okręgi  wyborcze, a najmniejsze połączyć z większymi. Rada Gminy Czernichów na październikowej  sesji  podjęła  w  tej  sprawie uchwałę, której ustalenia prezentujemy niżej. Kilka dni później 20. osobowa grupa mieszkańców złożyła do Komisarza Wyborczego  w  Krakowie  skargę …, a ten wezwał radę gminy do zmiany  tej  uchwały,  zarzucając  jej  naruszenie jednego z zapisów zawartych w Wytycznych  Państwowej  Komisji  Wyborczej,  który  mówi,  że „co  do  zasady  nie powinno  się  tworzyć  okręgów  wyborczych  składających  się  z  jednostki  pomocniczej gminy i części innej jednostki pomocniczej gminy (…), pozostawiając jednak pewne dopuszczalne wyjątki. Spór dotyczy okręgu nr 12, powstałego z połączenia sołectwa Czułówek z częścią  sołectwa  Rybna.  Pokreślić  należy, że Komisarz Wyborczy nie kwestionuje zgodności  podjętej  uchwały  z  ustawowymi przepisami Kodeksu wyborczego, a  jedynie  z  jednym  z  zapisów  wytycznych PKW, które są wprawdzie wiążące dla organów wyborczych, ale ani wójt, ani rada gminy takimi organami nie są. Przedstawiając  Radzie  Gminy  Czernichów  i  Komisarzowi  Wyborczemu  w Krakowie  projekt  podziału  gminy  na okręgi wyborcze Wójt przytoczył szereg merytorycznych  argumentów  przemawiających  za  takim  właśnie  podziałem w odniesieniu do okręgu nr 12, a to:

  • spójność terytorialna obszaru,
  • więzi społeczne (ten sam obwód szkol-ny w szkole podstawowej i gimnazjum, ta sama parafia, ośrodek zdrowia itp.),
  • spójność funkcjonalna (wspólna infrastruktura komunalna i drogowa),
  • równa  reprezentacja  liczebna  mieszkańców obu wsi.

Jedyne alternatywne rozwiązanie, polegające  na  podzieleniu  sołectwa  Rybna na 3 samodzielne okręgi wyborcze oraz połączenie sołectwa Czułówek z sołectwem  Nowa  Wieś  Szlachecka,  nie  tylko prowadziłoby do powstania okręgu wyborczego będącego sztucznym zlepkiem dwóch społeczności lokalnych, nie mających  ze  sobą  wiele  wspólnego  z wyjątkiem  geograficznego  sąsiedztwa, ale  też  doprowadziłoby  do  naruszenia w istotny sposób zasady proporcjonalnej reprezentacji, gdyż powstały w taki sposób okręg wyborczy miałby niezwykle wysoki wskaźnik 1309 mieszkańców na 1 mandat, co stanowi 1,44 jednolitej normy  przedstawicielstwa.  Dla  porównania: w najmniej licznym okręgu nr 13 – Wołowice I – na mandat przypada 696 mieszkańców, tj. 0,76 normy, czyli niemal o połowę mniej. Nie  wchodząc  tutaj  w  dalsze  szczegóły  zaznaczmy  tylko,  że  przedstawiony tu  podział  gminy  na  okręgi  wyborcze nie  jest  jeszcze  ostateczny  i  może  zostać zmieniony albo przez Radę Gminy na najbliższej sesji, albo przez Komisarza Wyborczego, jeśli nie uzna on przedstawionych przez wójta argumentów.

Źródło: Orka – listopad 2012: http://www.czernichow.pl/orka/112012.pdf


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>