Przetarg na sprzedaż maszyn rolniczych

11 04 2013

przetarg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

ogłasza przetarg pisemny ofertowy  na sprzedaż używanych maszyn rolniczych  /zgodnie z Uchwałą 55/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 14 marca 2013/

Lp Nazwa i typ Nr.fabryczny Rok produkcji Numer inwentarzowy Cena wywoławcza
1. Ciągnik rolniczy Ursus C-1204 KRA Y343 414 1977 ZSRC-ST 28 / 21

10 500,-

2. Ciągnik rolniczy Ursus C-1224 KRA YH34 60792 1986 ZSRC /XXXVI/1/25

15 500,-

3. Przyczepa tr. D- 47B KRC 343P 1977 59 / 7 / 748 /G

1 300,-

4. Przyczepa jednoosiowa T- 041  KRA W 922 810104 1987

8 300,-

5. Rozrzutnik obornika N 233 jednoosiowy 3,5T 18148 1988 ZSRC                         / XXXVI /11 /5

4 000,-

6. Prasa wys. zgniotu Sipma Z224/1 73080 1996 ZSRC          /XXXVI/1/27

10 800,-

7. Rozsiewacz nawozów RNP- 3 1987 141 / 5 / G

1 800,-

8. Sadzarka do ziemniaków 29 / 5 / G

280,-

9. Kopaczka elewatorowa ZSRC /XXIII /1/18

1350,-

10. Pług pięcioskibowy 5 / 25 / G

1 100,-

11. Pług dwuskibowy 1977 ZSRC /XXIII/1/20

500,-

12. Brona wahadłowa 1978 33 /77 /G

680,-

13. Kabina ciąnika C-360    I – lepsza 1984

1 100,-

14. Kabina ciągnika C360  II – gorsza 1984

370,-

Oferowane do sprzedaży maszyny można oglądać na terenie warsztatów szkolnych  w dni robocze  od 10 do 24 kwietnia  w godzinach  8-15 ,

 oraz  25 kwietnia do godz.9:00

     W  innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym :

numery telefonu są w poniższym dokumencie:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanych maszyn rolniczych

Zastrzega się możliwość  wyłączenia  wybranych maszyn z oferty przetargowej.

Warunki przetargu ofertowego

  na sprzedaż  używanych maszyn rolniczych

 w dniu 25 kwietnia o godz.10:00 w siedzibie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Czernichowie  32-070  Czernichów 1

1.Oferta powinna zawierać oferowaną cenę, nazwę i oznaczenie identyfikacyjne maszyny, imię i nazwisko oraz adres oferenta.

2.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Oferta na zakup …………………../wpisać nazwę i oznaczenie identyfikacyjne maszyny/” w terminie  do dnia 25.04.2013roku  do godziny 9:30 w biurze warsztatów szkolnych  budynek internatu -parter  pokój 103

3.Otwarcie ofert  nastąpi  o godzinie 10:00

4.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej  w kasie szkoły  najpóźniej w dniu przetargu  do godziny 9:30 

5.Wadium przepada, na rzecz szkoły jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

6.Wadium złożone przez oferentów , których oferty nie zostają przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu .

7.Wadium przepada na rzecz szkoły, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

8.Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

9.Prowadzący przetarg wybiera ofertę oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali taką sama cenę sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.

10.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 5 dni po przetargu tj. do 30 kwietnia 2013r.

11.Wydanie przedmiotu sprzedaży  nabywcy następuje niezwłocznie  po zapłaceniu ceny nabycia .

12.Wszelkie koszty związane z nabyciem maszyn ponosi kupujący.

13.Nabywca, który w terminie wyznaczonym przez sprzedającego  nie uiści ceny nabycia traci prawo nabycia i złożone wadium.

14.Sprzedający zastrzega sobie prawo wyłączenia wybranych maszyn z przetargu.

15.Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia  przetargu bez podania przyczyny.

16.Bliższe informacje można uzyskać w biurze warsztatów szkolnych  ZSRCKU w Czernichowie :

budynek internatu pokój 102,

numery telefonu są w dokumencie: Warunki przetargu


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>