Bezpłatne przejazdy MPK dla uczniów z rodzin wielodzietnych

25 10 2013

autobus_mpk_229_salwator_czernichowUczniowie z rodzin wielodzietnych, w których jest czworo i więcej dzieci zamieszkujących na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną posiadają uprawnienia do przejazdów bezpłatnych liniami dziennymi i nocnymi w strefie biletowej „I” Miasto Kraków oraz w dwóch strefach biletowych „I+II” Aglomeracja.

Bezpłatne  przejazdy  odbywają  się na  podstawie  biletu  wolnej  jazdy wydawanego uczniom bezpłatnie na okres całego roku. Bilet przysługuje do ukończenia 20. roku życia. Ukończenie  20  roku  życia  lub  zmiana  zamieszkania przez dzieci starsze nie pozbawia młodszych dzieci nabytych uprawnień.  Osoby z terenu gminy Czernichów ubiegające się o wydanie biletów wolnej jazdy (w przypadku dzieci – ich rodzice lub opiekunowie)  zobowiązani  są  przedłożyć:
1)  zaświadczenie  wydane  przez  Urząd Gminy Czernichów potwierdzające stan osobowy  rodziny  i  zameldowanie  na pobyt  stały  na  terenie  gminy  (pok.  nr 5;  wydanie  zaświadczenia  nie  podlega opłacie skarbowej). W przypadku rodzin,  które  nie  mogą  uzyskać  tego  zaświadczenia uwagi na brak zameldowania na pobyt stały a faktycznie mieszkają na terenie gminy Czernichow i korzystają  z  pomocy  społecznej  udzielanej przez GOPS wystarczy odpowiednie zaświadczenie z GOPS lub inne dokumenty  potwierdzające  spełnienie  warunku zamieszkiwania na terenie objętym integracją międzygminną.
2)  ważne  legitymacje  szkolne  wydane według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Bilety dla uczniów z rodzin wielodzietnych będą wydawane w formie zapisu na  Krakowskiej  Karcie  Miejskiej  (KKM), która ważna jest wraz z legitymacją do biletu  okresowego.  W  związku  z  tym uczniowie,  którzy  wcześniej  byli  użytkownikami systemu KKM są zobowiązani okazać kartę KKM w celu dokonania na niej zapisu oraz imienną legitymację do biletu okresowego. Pozostałym  uczniom  zostanie  wydana karta KKM (nieodpłatnie) oraz legitymacja do biletu okresowego – w tym przypadku należy przedłożyć zdjęcie ucznia ubiegającego się o bilet. Za  powtórne  i  każde  kolejne  wydanie biletu  wolnej  jazdy  np.  w  przypadku jego  zagubienia,  pobierana  jest  opłata w wysokości 8 zł. Ocena  spełnienia  kryteriów  wymaganych dla uzyskania uprawnienia do bezpłatnych  przejazdów (biletów  wolnej jazdy) oraz wydanie biletów dokonywane są w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie, ul. Brożka 3, pok.25; tel. 12 254 10 52, 12 254 19 96).

Uprawnienia  dla  uczniów  z  rodzin wielodzietnych  reguluje  Uchwała  NR XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. załącznik Nr 2 pkt I – tabela Lp. 12.

Źródło: Orka, październik 2013


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>