Kasy fiskalne obowiązkowe niezależnie od obrotu

29 01 2015

mala_kasa_fiskalnaPierwszy Urząd Skarbowy Kraków informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544). Nowe regulacje zmieniły dotychczasowe zasady zwolnień o których mowa w tym rozporządzeniu i obligują kolejne grupy zawodowe do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych za pomocą kasy – niezależnie od wielkości osiągniętego obrotu.

W myśl nowych przepisów obowiązek stosowania kas, bez względu na osiągane obroty, dotyczy podatników świadczących usługi m. in.:

  • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy czy lekarzy dentystów,
  • prawnicze (z wyłączeniem czynności notarialnych),
  • doradztwa podatkowego,
  • fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne,
  • gastronomiczne świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, oraz usługi kateringowe,
  • napraw pojazdów samochodowych i motorowerów, wymiany opon i kół do pojazdów, dot. badań i przeglądów technicznych pojazdów;

oraz podatników dokonujących dostaw m.in.:  perfum i wód toaletowych.

Wobec   tych   wszystkich   podatników   nie   ma   już   zastosowania   dotychczas   obowiązujące   zwolnienie
z obowiązku   ewidencjonowania   sprzedaży   za   pomocą   kasy   rejestrującej.   Sam   fakt,   że   podmioty
te   wykonują   określone   w rozporządzeniu   usługi   zobowiązuje   je   do   posiadania   kasy   rejestrującej
i ewidencjonowania na niej obrotu.

Podmioty   świadczące   powyższe   usługi   mogą   skorzystać   z   dwumiesięcznego   okresu   przejściowego na   dostosowanie   się   do   nowych   przepisów.   Zgodnie   z   obowiązującymi   regulacjami   muszą   rozpocząć ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej z dniem 1 marca 2015 roku.

Natomiast podatnicy, którzy rozpoczynają świadczenie ww. usług w 2015 roku, mają obowiązek instalacji kasy rejestrującej po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym rozpoczęli wykonywanie tych usług. W przypadku rozpoczęcia w 2015 r. dostaw perfum i wód toaletowych obowiązek ten powstaje od pierwszej takiej dostawy.

Pełny   katalog   dostaw   i   usług,   które   podlegają   rejestracji   na   kasach   rejestrujących   znajduje się w §4 rozporządzenia.

Nowe   regulacje   nie   obejmują   już   zwolnienia   dla   podatników   świadczących   usługi   okazjonalnie   dla niewielkiej liczby odbiorców. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami kasy rejestrującej nie musiał posiadać  podatnik, którego liczba świadczonych rocznie usług udokumentowanych fakturami nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców była mniejsza niż 20.

Przypomnieć należy, iż zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących są podatnicy, których obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekraczają 20.000 zł. (limit ten nie dotyczy podmiotów wskazanych w §4 o czym mowa powyżej).

Rozporządzenie wprowadza jednak istotną zmianę w sposobie ustalania kwoty obrotów, która powoduje utratę tego zwolnienia. – od 2015 r. kwota ta nie obejmuje obrotu uzyskanego ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, a także sprzedaży nieruchomości.
Transakcje takie będą jednak musiały być udokumentowane fakturą.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia poświęcone tematyce kas rejestrujących organizowane przez Małopolską Administrację Podatkową. Aktualne informacje można znaleźć pod adresem: www.is.krakow.pl/szkolenia


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>