Strefa gospodarcza w Czernichowie – Liczą na zyski i pracę

16 01 2014

czernichow_strefa_gospodarczaCZERNICHÓW. Gmina przystąpiła do opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym powstanie strefa gospodarcza. Pierwszy tak duży obszar pod działalność gospodarczą w gminie, zajmie 58 hektarów.

– Chcielibyśmy, aby plan był gotowy najpóźniej we wrześniu. Jedynym problemem w dotrzymaniu tego terminu może być dłuższa procedura w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeklasyfikowanie tego terenu z rolnego w budowlany – obawia się Szymon Łytek, wójt czernichowskiej gminy. Liczy, że minister rolnictwa wyda zgodę na odrolnienie ziemi do trzech miesięcy.

Przypomnijmy, strefa powstanie na gruncie, znajdującym się na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Jego właścicielem jest powiat krakowski, który ma w planie utworzenie na tym obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wcześniej zamierza połączyć ten obszar ze szlakami krajowymi i wojewódzkimi. Największą inwestycją ma być most na Wiśle w Czernichowie w miejscu obecnej przeprawy promowej lub na wysokości strefy. – Myślę, że ta druga lokalizacja będzie lepsza, bo dojazd do promu prowadzi wąską drogą między budynkami mieszkalnymi – wójt Łytek tak uzasadnia swoje stanowisko.

Czytaj dalej w Dzienniku Polskim – 16.01.2014: http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podkrakowski/1301084-licza-na-zyski-i-prace.htmlProjekt zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernichów

27 05 2012

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na  podstawie  art.  11  pkt  10  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  Nr  80,  poz.  717  z  późn.  zm.) oraz  art.  39  w  związku z  art.  54  ust.  2  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt Gminy Czernichów zawiadamia że  w  związku  z  wprowadzeniem  zmian  wynikających  z  rozpatrzenia  uwag,  wniesionych  zgodnie  z  art.  11  pkt  11  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  projekt  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Czernichów  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko  oraz  opiniami  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Krakowie  i  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krakowie  zostanie  ponownie  wyłożony  do  publicznego  wglądu  w  okresie  od  21  maja  2012  r.  do  2 lipca 2012 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 11.00  w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów 2, w celu umożliwienia zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 czerwca 2012 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2012 r.; uwagi należy składać w Urzędzie Gminy Czernichów lub przesłać na jego adres: 32-070 Czernichów 2, na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zgodnie z art. 54 ust. 3 tejże ustawy uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w sposób i w terminie określonym wyżej dla wnoszenia uwag do projektu zmiany studium. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czernichów.

Czernichów, dnia 4 maja 2012 r.
Wójt Gminy Czernichów

PROJEKT – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZERNICHÓW

dostępny jest na stronie Gminy Czernichów – 8 załączników:

http://www.czernichow.pl/str/index.php?option=com_content&task=view&id=1372&Itemid=2

 Wygrali proces i doczekają się studium

24 02 2011

PRAWO. Gmina Czernichów wygrała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie proces z krakowską Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w sprawie odmowy uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

RDOŚ nie chciała zgodzić się m.in. na przekształcenie niektórych gruntów rolnych w budowlane, np. należących do powiatu. Uważa też, że część istniejących terenów przeznaczonych pod zabudowę powinna zostać przekształcona w korytarz ekologiczny. Z takim stanowiskiem nie zgodziła się gmina. – Przecież to wiązałoby się w ogromnymi problemami oraz kosztami. Właściciele działek budowlanych zażądaliby odszkodowania za taką zmianę w dokumencie planistycznym. Spadłoby to na gminę – mówi wójt Szymon Łytek.

Zaznacza, że władze nie mają zamiaru zabudowywać gminy, dbają, aby zachowane były tereny leśne, rolne i zielone, ale nie można ludziom zabrać tego, co mają przyznane od dawna i np. tworzyć korytarza ekologicznego na budowlanym obszarze.

Jednak gmina nie przekonała RDOŚ-u, który odmówił uzgodnienia projektu studium, w którym było 15 spornych punktów. Oznaczało to wszczęcie od nowa procedury tworzenia tego dokumentu. – Musielibyśmy liczyć się z protestami mieszkańców, którzy na nowe studium czekają od dawna i wciąż nas o nie dopytują – dodaje wójt.

Projekt studium był gotowy w marcu ubiegłego roku. Potem pozytywnie zaopiniowało go 18 instytucji. W jesieni utknął w RDOS-iu. Po wtorkowej rozprawie, kiedy WSA w całości uwzględnił skargę gminy, może ona przystąpić do wyłożenia studium do publicznego wglądu, a następnie – jeśli RDOŚ nie odwoła się od postanowienia WSA – uchwalenia go.

Uchwalone studium pozwoli na przystąpienie do opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego, którego gmina nie ma.
(EKT)

więcej w Dzienniku Polskim – czwartek 24 luty 2011Liszki mają grunt pod usługi

15 10 2010

GOSPODARKA. Gmina szuka inwestorów, którzy kupią działki i wybudują zakłady. Liczy na podatki od nieruchomości.

Gmina Liszki ma atrakcyjne tereny przy autostradowym węźle Mirowski oraz nad zalewem między Kryspinowem i Budzyniem. Dwa razy władze wystawiały te działki na sprzedaż, ale przetargi się nie udały. – Trzy lata wcześniej po dobrej cenie sprzedaliśmy działki przy węźle. Firma, która je kupiła obiecywała, że wybuduje stację paliw lub hotel, ale potem próbowała sprzedać to za większą cenę. Nie poszło. Do dziś nic tam nie powstało – ubolewa Paweł Lipowczan, wicewójt gminy Liszki.

Więcej w Dzienniku Polskim – piątek 15.10.2010

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/powiat-krakowski/1073944-liszki-maja-grunt-pod-uslugi.htmlPrawie 33 ha ziemi wojskowej dla Balic

18 11 2009

lotnisko_baliceDecyzję o przekazaniu dla Balic niemal 33 ha ziemi wojskowej w dzierżawę na co najmniej 30 lat ministrowie obrony i infrastruktury podjęli niemal dwa miesiące temu. Dopiero teraz decyzja może być zrealizowana.

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski, otrzymał oficjalną i pisemną zgodę ministra skarbu państwa na przekazanie w formie darowizny gruntów przy lotnisku w Balicach na rzecz samorządu województwa małopolskiego. Województwo przekaże nieruchomości lotnisku w Balicach, które potrzebuje tych terenów do rozbudowy swej infrastruktury.

Lotnisko chce zbudować na darowanych terenach terminal, drogi kołowania dla samolotów oraz płytę postojową dla samolotów. Wszystkie te inwestycje są zaś niezbędne, by zwiększyć przepustowość lotniska i poprawić komfort odprawy pasażerów.

Nim wojewoda Kracik złoży podpis pod dokumentem, wcześniej zarząd województwa musi uzyskać zgodę sejmiku na przyjęcie darowizny. Zgoda będzie formalnością, ale jej wydanie i uprawomocnienie decyzji zajmie jeszcze co najmniej trzy tygodnie.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kraków