Bezpłatne kursy komputerowe dla osób 50+

20 01 2014

kurs_komputerowy_udany_start_w_cyfrowy_swiat_dla_osob_plus_50_ecdlECDL – udany START w cyfrowy świat osób 50+ – bezpłatne szkolenia

Firma FHU “Inwes.tor” zaprasza wszystkie osoby po 50 roku życia zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego poza Krakowem, Tarnowem i Nowym Sączem na bezpłatne (finansowane w całości ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa) szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu ECDL.

W ramach projektu “ECDL – udany START w cyfrowy świat osób 50+” Firma oferuje m.in.:

  • 60 godzin szkolenia (podstawy obsługi komputera, MS Word, Internet),
  • pokrycie kosztów uzyskania certyfikatu,
  • zajęcia średnio 2 razy w tygodniu w formie praktycznych warsztatów,
  • 10-osobowe grupy szkoleniowe,
  • trenerów doświadczonych w pracy z osobami po 50 roku życia,
  • organizację szkolenia blisko miejsca pracy lub zamieszkania uczestników.

Ogromne doświadczenie Firmy (ponad 30 tys. godzin szkoleń w ciągu ostatnich 6 lat działalności) gwarantuje jakość szkolenia i zadowolenie Uczestników. Więcej informacji uzyskać można w Biurze Projektu (tel. 12-350-61-96, 533-91-66-66) lub na stronie www projektu – www.inwes-tor.pl/ecdl/Projekt zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernichów

27 05 2012

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na  podstawie  art.  11  pkt  10  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  Nr  80,  poz.  717  z  późn.  zm.) oraz  art.  39  w  związku z  art.  54  ust.  2  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt Gminy Czernichów zawiadamia że  w  związku  z  wprowadzeniem  zmian  wynikających  z  rozpatrzenia  uwag,  wniesionych  zgodnie  z  art.  11  pkt  11  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  projekt  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Czernichów  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko  oraz  opiniami  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Krakowie  i  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krakowie  zostanie  ponownie  wyłożony  do  publicznego  wglądu  w  okresie  od  21  maja  2012  r.  do  2 lipca 2012 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 11.00  w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów 2, w celu umożliwienia zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 czerwca 2012 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2012 r.; uwagi należy składać w Urzędzie Gminy Czernichów lub przesłać na jego adres: 32-070 Czernichów 2, na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zgodnie z art. 54 ust. 3 tejże ustawy uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w sposób i w terminie określonym wyżej dla wnoszenia uwag do projektu zmiany studium. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czernichów.

Czernichów, dnia 4 maja 2012 r.
Wójt Gminy Czernichów

PROJEKT – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZERNICHÓW

dostępny jest na stronie Gminy Czernichów – 8 załączników:

http://www.czernichow.pl/str/index.php?option=com_content&task=view&id=1372&Itemid=2

 Wygrali proces i doczekają się studium

24 02 2011

PRAWO. Gmina Czernichów wygrała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie proces z krakowską Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w sprawie odmowy uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

RDOŚ nie chciała zgodzić się m.in. na przekształcenie niektórych gruntów rolnych w budowlane, np. należących do powiatu. Uważa też, że część istniejących terenów przeznaczonych pod zabudowę powinna zostać przekształcona w korytarz ekologiczny. Z takim stanowiskiem nie zgodziła się gmina. – Przecież to wiązałoby się w ogromnymi problemami oraz kosztami. Właściciele działek budowlanych zażądaliby odszkodowania za taką zmianę w dokumencie planistycznym. Spadłoby to na gminę – mówi wójt Szymon Łytek.

Zaznacza, że władze nie mają zamiaru zabudowywać gminy, dbają, aby zachowane były tereny leśne, rolne i zielone, ale nie można ludziom zabrać tego, co mają przyznane od dawna i np. tworzyć korytarza ekologicznego na budowlanym obszarze.

Jednak gmina nie przekonała RDOŚ-u, który odmówił uzgodnienia projektu studium, w którym było 15 spornych punktów. Oznaczało to wszczęcie od nowa procedury tworzenia tego dokumentu. – Musielibyśmy liczyć się z protestami mieszkańców, którzy na nowe studium czekają od dawna i wciąż nas o nie dopytują – dodaje wójt.

Projekt studium był gotowy w marcu ubiegłego roku. Potem pozytywnie zaopiniowało go 18 instytucji. W jesieni utknął w RDOS-iu. Po wtorkowej rozprawie, kiedy WSA w całości uwzględnił skargę gminy, może ona przystąpić do wyłożenia studium do publicznego wglądu, a następnie – jeśli RDOŚ nie odwoła się od postanowienia WSA – uchwalenia go.

Uchwalone studium pozwoli na przystąpienie do opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego, którego gmina nie ma.
(EKT)

więcej w Dzienniku Polskim – czwartek 24 luty 2011Twój czas – Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych osób w Gminie Czernichów

21 02 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie ogłasza I etap rekrutacji  do udziału w projekcie  „Twój czas – Program aktywizacji  społeczno-zawodowej bezrobotnych osób w Gminie Czernichów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba miejsc: Grupa I – 20 osób, Grupa II – 8 osób

Czas trwania projektu w 2011r. –  01.01.2011 – 31.12.2011

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

z terenu gminy Czernichów, korzystające z pomocy społecznej, bezrobotne, nie pracujące w wieku aktywności zawodowej, pracujące ale zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby traktowane jako otoczenie osób wykluczonych, w przedziale wiekowym pomiędzy 18-58 rokiem życia. Czytaj dalej »